2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu

 2014 YILI
BİRİM VE İDARE FAALİYET RAPORU
 
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
İÇİNDEKİLER
1-GENEL BİLGİLER
 
            A-Misyon ve Vizyon
 
            Misyon: Gümrük ve ticaret alanında;
a) Rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik eden,
b) Piyasa aktörlerinin kurumsal yapılarını güçlendiren,
c) Üreticileri ve tüketicileri koruyan,
d) Etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunan,
e) Politika ve uygulamaları geliştirmek, yürütmek ve denetlemek.
 
Vizyon: Yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla ülkemizi, gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı, dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmek"
           
            B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
a)Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında bulunacak Bakanlık temsilcilerini görevlendirmek, genel kurul toplantı tutanak ve belgelerini incelemek, noksanlıklarını tamamlatmak, toplantı tutanak ve eklerini arşivlemek, bu bilgilerden Bakanlıkça belirlenecek olanları Merkezi Sicil Sistemine aktarmak.
b)Toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir yapıya kavuşturulması ve işletilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, bu konularda mahalli idarelerle işbirliği yapmak, toptancı halleri ve pazar yerlerine ilişkin işlemleri yürütmek.
c)Toptancı halleri, pazar yerleri, üretici örgütleri, meslek mensupları ve ilgili diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme ve denetim yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulanmasını sağlamak üzere denetim sonuçlarını ilgili mercilere bildirmek.
ç)Sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarını, diğer ilgilileri, Hal Hakem Heyet üyelerine ilişkin bilgileri ve heyet kararlarını Hal Kayıt Sistemine aktarmak, Hal Hakem Heyeti kuruluş işlemleri ve sekreterya hizmetleri ile diğer işlemleri yürütmek.
d)Üreticilerce kurulan tüzel kişiliklere, ilgili mevzuat çerçevesinde üretici örgütü belgesi vermek ve iptal etmek.
e)Lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, ilgili mevzuat çerçevesinde defter ve belgeleri onaylamak, Bakanlığın talimatı üzerine lisanslı depolar, yetkili sınıflandırıcılar ve referans yetkili sınıflandırıcılar nezdinde incelemelerde bulunmak, lisanslı depoculuk ve umumi mağazacılığa ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.
f)Elektronik ticaret ve organize perakende ticarete ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yapmak.
g)Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları ile ticaret borsalarına ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yürütmek. 
ğ)Ortak iş yapma kültürü ve şirketleşme çalışmalarını özendirici ve destekleyici faaliyetlerde bulunmak.
h)Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamına giren hizmetleri yürütmek, gerektiğinde yaptırım uygulamak ve uygulanmasını sağlamak.
ı)İl Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin kuruluşu ve işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek, İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin koordinasyonunu sağlamak.
i)Tüketicilerin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla toplantı, panel, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek, tüketicinin korunması mevzuatını tanıtmak ve gerçekleşen değişiklikleri duyurmak.
j)Bakanlığın görev ve sorumluluk alanında bulunan ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamalarında yahut ürün piyasada iken güvenli olup olmadığını denetlemek, güvensiz olduğunun tespit edilmesi halinde, Bakanlığın talimatı doğrultusunda ve ilgili mevzuat dikkate alınarak gerekli idari tedbirleri almak ve yaptırım uygulanmasını sağlamak.
k)Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile ilgili bilgi, belge ve periyodik raporları düzenli olarak hazırlayarak Bakanlığa göndermek.
1) Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve Yardımcıları ile ilgili işlemleri yürütmek.
m)Esnaf ve sanatkâr odalarının kuruluş taleplerini incelemek ve kuruluş belgelerini Bakanlığa göndermek.
n)Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, il bazında esnaf ve sanatkâr işletmelerine ait yatırım, üretim, pazarlama, teşvik, mali durum, AR-GE, istihdam, enerji ve benzeri ekonomik faaliyet bilgi ve verileri ile esnaf ve sanatkârların sorunlarını ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını her yıl Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek.
o)Esnaf ve sanatkârların iç ve dış pazar imkânlarını araştırmak, her yıl Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek.
ö)Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, esnaf ve sanatkârların rekabet güçlerinin artırılması, araştırma, geliştirme ve yenilik yeteneklerinin geliştirilmesi, pazarlama, hammadde ve tezgâh temini amaçlarıyla desteklenmesine ilişkin işlemleri yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını her yıl Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek.
p)Esnaf ve sanatkârlara ilişkin belirlenen politika, ilke, hedef ve stratejileri il düzeyinde uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını her yıl Ocak ayında bir rapor halinde Bakanlığa bildirmek.
r)5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 47 nci maddesi çerçevesinde genel kurul toplantıları ile ilgili işlemleri yerine getirmek.
s)5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 64 üncü maddesine göre il ve ilçelerde oluşturulacak mutabakat komitelerinin almış olduğu kararlan Bakanlığa bildirmek.
ş)Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde, kooperatiflere ve üst kuruluşlarına yol göstermek ve çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla eğitim ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.
t)Kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürlerinin mal bildirimi ile ilgili işlemleri yürütmek.
u)Kooperatif girişimlerini özendirici ve destekleyici çalışmalar yapmak, belirlenen politika ve stratejileri il düzeyinde uygulamak, sonuçlarını Bakanlığa bildirmek.
ü)Kooperatiflerin genel kurul toplantılarına temsilci görevlendirmek, genel kurul toplantıları ile ilgili işlemleri yürütmek, kanun ve ana sözleşmesinde belirtilen süre içinde genel kurul toplantılarını yapmayan kooperatif ve üst kuruluşları yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmak, diğer kuruluşları uyarmak ve Bakanlığa bildirmek.
v)Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde, kooperatif kuruluşlarına ve ana sözleşme değişikliklerine izin vermek, izin verilen kooperatiflerle ilgili bilgileri düzenli olarak Bakanlığa bildirmek, kooperatiflerin kuruluş ve işleyişleri ile ilgili her türlü dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
y)Bakanlığın talimatı üzerine, kooperatifçilik konusunda ve kooperatiflerin faaliyet alanlarına ilişkin konularda AR-GE çalışmalarını yürütmek, araştırmalar yapmak, kooperatif bilgi ve denetim sistemine ilişkin görevleri yerine getirmek.
z)Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde kooperatiflerin desteklenmesine ilişkin proje tekliflerini almak, Bakanlıkça desteklenen veya kredi ile finanse edilen projelerin uygulamasını izlemek ve denetlemek, bu çalışmaların sonuçlarını Bakanlığa iletmek.
aa)Şirketler hakkında ileri sürülen ve denetim gerektirmeyen şikâyetlerle, kooperatifler ve üst kuruluşları ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları ve organlarında görevli bulunanlar hakkında ileri sürülen şikâyetlere ilişkin olarak bu kuruluşların işlem, hesap ve varlıklarını, doğrudan ya da Bakanlığın talimatı üzerine incelemek ve sonuçlarını rapor halinde Bakanlığa bildirmek, bu incelemeler için personel belirlemek ve bu personelin yetişmesini sağlamak.
bb)Şirketler, kooperatif ve üst kuruluşları ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ortaklarının/üyelerinin bilgi ve belge taleplerine süresi dahilinde cevap vermek.
cc)Mevzuatta öngörülen veya Bakanlıkça talep edilen raporları süresi içinde düzenlemek ve defterleri tutmak.
çç)Bakanlık ile diğer kamu, meslek ya da özel kuruluşlar arasında yapılan protokol, anlaşma veya yetki devri kapsamında Bakanlıkça verilecek hizmetler ve görevleri yerine getirmek; görev alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, mesleki kuruluşlar ve mahalli idarelerle işbirliği yapmak.
dd)Bakanlık bilgi ve iletişim sistemleri ile entegre il müdürlüğü bilgi ve iletişim sisteminin kurulmasını ve Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde işletilmesi ve kullanılmasını sağlamak.
ee)İl Müdürlüğünün yıllık Taşınır Yönetim Hesabını hazırlamak ve süresi içerisinde Sayıştay Başkanlığına göndermek.
ff)Bakanlığın Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelinin hazırlanması amacıyla İl Müdürlüğüne bağlı harcama birimlerinin taşınır hesaplarını konsolide etmek.
     gg) Personelin sağlık hizmetleri ile, yıllık izin, hastalık izni ve disiplin soruşturmaları ile ilgili      
işlemler
     hh) Sicil işlemleri ve özlük haklarıyla ile ilgili işlemler
ıı) Arşiv çalışmaları ile ilgili rapor ve işlemler
ii) Aylık ve diğer her türlü giderler ile gerekli araç, gereç temini ile ilgili onay işlemleri
jj) İl Müdürlüğünün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek
kk) Taşınırlarla ilgili işlemler ile cetvellerin hazırlanması
ll) Yıllık Çalışma Raporu ve aylık Bakanlığa gönderilecek tablo ve yazılar
mm) Müdürlüğümüzün her türlü ödenek ihtiyacı talebi ile ilgili işlemleri
nn) Bilgi sistemlerinin kurulumu, bakımı, ikmali, yürütülmesi, geliştirilmesi işlerini ve bilgi güvenliğini Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde yürütmek, 
oo)Afet ve acil durum, seferberlik ve savaş halleri ile sivil savunma ve koruyucu güvenlik hizmetlerinin ilgili mevzuatlara göre düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
öö)İl müdürlüğünde görevli personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim plan ve programlarını yapmak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak, görev yapan aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimleri ile sınavlarını yapmak
pp) Bakanlık ve Valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak
 
            C-İdareye İlişkin Bilgiler
               1-Fiziksel Yapı: Müdürlüğümüzün ayrı bir hizmet binası olmayıp, halen Valilik Binası dördüncü katta beş odada hizmet vermektedir. Lojman ve Sosyal Tesislerimiz bulunmamaktadır.
  2-Örgüt Yapısı: Müdürlüğümüz 16.11.2012 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş olup, halen Müdür Vekaletini yürüten 1 Şube Müdürü, 2 şef, 1 V.H.K.İ, 7 Memur ile hizmetlerini yürütmektedir.
               3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Müdürlüğümüzde 1 adet fotokopi makinası, 3 adet  tarayıcı, 11 adet bilgisayar kasaları ve ekranları ile 7 adet yazıcı bulunmaktadır. Bakanlığımızla ağ bağlantımız mevcuttur.
               4-İnsan Kaynakları: Müdürlüğümüz 11 personelle hizmetlerini yürütmektedir.
 
               5-Sunulan Hizmetler:
-    Esnaf ve Sanatkar Odaları ve Üst Kuruluşu için Bakanlık Temsilcisi
      Görevlendirilmesi,
-    Esnaf ve sanatkâr odalarının kuruluş taleplerini incelemek ve kuruluş belgelerini
      Bakanlığa göndermek.
-    Kooperatif Kuruluşları ve anasözleşme değişiklikleri
-    Kooperatif  Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi,
-    Kooperatiflerde Yapılan Şikayet ve  İnceleme İşlemleri,           
-    İşyeri Dışında Satış Yetki Belgesi Verilmesi,
-    Şirket Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi,
-    Şirket (cokey) Numarası Alınması ve Güncellenmesi İle İlgili İşlemler,
-    Şirketlerle İlgili Şikayetlerin İncelenmesi,
-    Hal Bildirimci Kayıt İşlemleri,
-    Hal Hakem Heyetine Uyuşmazlık Konusunu İçeren Şikayetlerinin      
     Değerlendirilmesi İle İlgili İşlemler,
           -    Toptancı Hallerle İlgili İşlemler,
            -    Üreticilerce kurulan tüzel kişiliklere, ilgili mevzuat çerçevesinde üretici örgütü
                belgesi vermek ve iptal etmek.
           -    Tüketici Şikayetlerini değerlendirmek 
        
II-AMAÇ VE HEDEFLER
 
      A-İdarenin Amaç ve Hedefleri: Üreticilerin ve tüketicilerin beklentilerini karşılayabilecek  şekilde  hızlı, etkin ve verimli  hizmet sunan bir birim olmaktır.
 
      B-Temel Politikalar ve Öncelikler : Üreticileri ve tüketicileri koruyan, etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunan uygulamaları geliştirmek, yürütmek ve denetlemek.
 
      C-Diğer Hususlar : yoktur.       
 
 
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
 
     A-Mali Bilgiler
         1-Bütçe Uygulama Sonuçları: Ödeneklerimiz Bakanlık tarafından karşılanmaktadır.
Üçer aylık dönemler halinde ödenek talebinde bulunmaktayız. Ödemelerimiz Muhasebe kanalıyla yapılmaktadır.
2014 yılı içerisinde Bakanlık tarafından Müdürlüğümüze gönderilen ödeneklerin dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.
- Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 03-2 kodundan  gönderilen 20.500,00 TL nin 20.470,56 TL’sı,
- 03.3 Yolluklar kodundan gönderilen  9.000,00 TL ödeneğin, 8.836,43 TL’sı,
 - Hizmet Alımları 03.5 kodundan gönderilen 4.250,00 TL ödeneğin, 3.669,00 TL’sı
- Temsil ve  Tanıtma Giderleri 03.6 kodundan gönderilen 2.000,00 TL ödeneğin, 1.998,05 TL’sı,
- Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 03.7 kodundan gönderilen 2.500 TL ödeneğin 2.497,10 TL’sı,
- Personelin Öğle Yemeği Bedeli 05.3 kodundan gönderilen 1.850,00 TL ödeneğin, 1.850,00 TL’sı,
- Tüketici Hakem Heyeti Üyeleri Huzur Hakkı ve Bilirkişi Ücretleri Personel Giderleri 1.5.1.90 kodundan  gönderilen  162.023,00 TL ödeneğin, 162.022,77 TL’sı,
 harcanmıştır.
 
        2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: Genel bütçeden gönderilen ödeneklerin tamamı harcanmıştır.
 
        3-Mali Denetim Sonuçları: 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince;  16.11.2012 tarihinde kurulan Müdürlüğümüzde rapor tarihine kadar mali denetime tabi tutulmamıştır.
 
       4-Diğer Hususlar: Yoktur.
 
   B-Performans Bilgileri     
       1-Faaliyet ve Proje Bilgileri :                                                                        
 
   2014 YILI İÇİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR
 
TİCARET VE SANAYİ ODASI SAYISI 5
ODALARA KAYITLI ÜYE (TACİR SAYISI) 7725
ESNAF ODASI SAYISI 29
ESNAF ODASI ÜYE SAYISI 14330
TOPTANCI HAL SAYISI 1
ANONİM ŞİRKET SAYISI  
SORMLULUĞUMUZDA BULUNAN KOOPERATİF SAYISI  
 
2014 yılı içerisinde İlimiz merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren 29 Esnaf ve Sanatkarlar  Odalarının tamamının genel kurul toplantıları yapılmış olup, 18 Esnaf ve Sanatkar Odasına Müdürlüğümüzden, 11  Esnaf ve Sanatkarlar Odasına İlçe Kaymakamlıkları tarafından Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi yapılmıştır.
Ahilik kültürünün tanıtılması, Esnaf ve Sanatkarlar ile bunların teşkilatlarında yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması ile çalışma ve faaliyetlerini değerlendirilmesi için   Ahilik Haftası Kutlamaları Ahilik Haftası Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde 22-27 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılmıştır.
01.01.2014 tarihi itibariyle 31 adet şirkete Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi yapılmıştır.
 
KOOPERATİFİN ÜNVANI ADEDİ ORTAK SAYISI
Kooperatif Birlikleri 1 18
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 52 1293
Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 9 6249
Tüketim Kooperatifi 2 5435
Küçük Sanat Kooperatifi 1 14
İşletme Kooperatifi 4 394
Tarım Satış Kooperatifi 2 5001
Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri 1 51
TOPLAM 72 18455
 
2014 yılı içinde; 1 adet Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği, 9 adet Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, 55  adet Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine  Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmiştir.
1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre; 2014 yılı içinde 1 adet kooperatifin anasözleşme madde değişikliği yapılmıştır.
3 adet firmaya Kapıdan Satış Yetki Belgesi, 4 adet firmaya Garanti Muafiyet yazısı, 18 adet işletmeye Cokey  Numarası     verilmiştir.
5957 sayılı Kanuna göre; Hal  Kayıt  Sistemimize kayıtlı  164 işletmeye ilaveten, 2014 yılında 6 işletmenin daha kaydı yapılmıştır.

2014 YILINDA YAPILAN TÜKETİCİ ŞİKAYET VE KARAR SAYILARI
 
AYLAR ŞİKAYET
SAYISI
KARAR
 SAYISI
OCAK 1650 430
ŞUBAT 4021 460
MART 3546 610
NİSAN 1323 801
MAYIS 1521 849
HAZİRAN 1044 869
TEMMUZ 1087 1060
AĞUSTOS 888 651
EYLÜL 940 1010
EKİM 708 840
KASIM 812 880
ARALIK 1158 1100
TOPLAM 18698 9560
 
Müdürlüğümüz bünyesinde 6502 sayılı Kanun gereğince  teşkil edilen Tüketici Hakem Heyeti Bürosuna 2014 yılı içerisinde 18698 şikayet yapılmış olup. 2013 yılından devredilen 6122 şikayetle beraber şikayet sayımız 31.12.2014 tarihi itibariyle 24820 sayısına ulaşmıştır. Hakem Heyeti 15 günde bir toplanmakta olup, 2014 yılında  9560 dosya karara bağlanmış, 9238 lehte, 322 aleyhte karar verilmiş, 94 şikayet ilgisi nedeniyle başka kurumlara sevk edilmiştir.
2014 yılından işlemleri devam eden 15260 adet tüketici şikayeti 2015 yılına devredilmiştir.
   Tüketicileri bilgilendirme seminerleri yapılmıştır.
 
       2-Performans Sonuçları Tablosu
           
Birim Adı              Zonguldak Ticaret İl Müdürlüğü
Stratejik Amaç Vizyona giden yolda öncelikle ve belirli bir sürede  işlerin tamamını zamanında yapmak
Stratejik Hedef %100
Performans Hedefi Müdürlüğümüz çalışma konuları içerisinde yer alan işlerin yerinde ve zamanında eksiksiz olarak yapmak.
 
Yılı 2014   
 
Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı
(%)
1-Kooperatifler %100 %100 %100  
Sapma Nedeni  
2-Şirketler %100 %100 %100  
Sapma Nedeni  
3-Esnaf ve Sanatkarlar    Odaları %100 %100 %100  
Sapma Nedeni  
4-Ahilik Haftası Kutlamaları %100 %100 %100  
Sapma Nedeni  
4-Hal Kayıt %100 %100 %100  
Sapma Nedeni  
5-Cokey Numarası %100 %100 %100  
Sapma Nedeni             
6-Kapıdan Satış Yetki Belgesi %100 %100 %100  
Sapma Nedeni             
7-Garanti Muafiyet %100 %100 %100  
Sapma Nedeni             
8-Tüketici Şikayetleri 24820 9560 %38 %62
Sapma Nedeni            Tüketici şikayetlerinin aşırı yoğunluğu ve bu yoğunluğa oranla  personel sayısının eksikliği
               
                                           
           
       3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 
Kooperatifler, Şirketler, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Hal Kayıt, Cokey Numarası, Kapıdan Satış Yetki Belgesi, Garanti Muafiyet ile ilgili müracaatlarda performans ölçütü kapsamında %100 gerçekleşme sağlanmıştır.
            Müdürlüğümüzün 2 yıllı bir kuruluş tarihçesinin olması Tüketici şikayetlerinin birden yoğunlaşması, ilk zamanlardaki eleman eksikliği ve Tüketici Hakem Heyetinin 15 günde bir toplanması  nedenlerinden dolayı istenilen performans yakalanamamıştır.
 
       4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
 
            Stratejik amaçlara ve hedeflere ulaşabilmek için yürütülecek faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla ayda en az bir kez olmak Müdürlük personeliyle toplantılar düzenlenmektedir.
 
       5-Diğer Hususlar
 
Önümüzdeki dönem için yapılan çalışmalar göz önünde bulundurularak performans ölçülerinin yakın takibine ve hedeflere ulaşılmasıyla ilgili donanımlı bir yaklaşımla izlenmesine devam edilecektir.
           
 
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
     A-Üstünlükler :  
 
Personelin ihtiyaç duyduğu malzemenin doğru tespit edilmesi ve zamanında karşılanması neticesinde Müdürlük hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması.
Müdürlüğümüzce yürütülen bazı iş ve işlemlerin, konusuna hakim kilit personel tarafından sürdürülmesi.
Çalışan personele hizmet içi  eğitim veriliyor olması.
      
  B-Zayıflıklar :
 
1.  Bilişim teknolojileri altyapısının yeterli olmaması.
2. Tecrübeli personelin deneyimlerini aktaramadan emekliye ayrılma riskinin bulunması.
3. Mevzuatına hakim personel sayısının yetersizliği.
4. Evrak saklama ve arşivleme konusunda yetersiz olunması nedeniyle istenen belgelere ve
çalışmalara zamanında ulaşılamaması, çalışmaların tekrar yapılması, zaman kaybının yaşanma
riskinin bulunması.

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER:
 
          Müdürlüğümüz hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için 1memur, 1 şöför olmak üzere 2 adet personele ihtiyaç bulunmaktadır.
            Binek tipi hizmet aracı mevcut olup, şoför ihtiyacının Bakanlığımızca yapılacak değerlendirme sonucunda İl Müdürlükleri tarafından yerelden hizmet alımı yoluyla karşılanmasına olanak sağlanmalıdır.