Hizmet Standartları Tablosu

Hizmet Standartları Tablosuna Buradan Ulaşabilirsiniz.

                                                                 
T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü
 
HİZMET STANDARTLARI
 

SIRA
NO:
 
       HİZMETİN  ADI
İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
1
 
TOPTANCI HALLERİYLE İLGİLİ İŞLEMLER
 
1-Dilekçe
 
 
1 İş Günü
 
 
 
2
 
 
 
HAL HAKEM HEYETİNE UYUŞMAZLIK KONUSUNU İÇEREN ŞİKAYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
1-Dilekçe
 
4 Ay
 
3
 
HAL BİLDİRİMCİ KAYIT İŞLEMLERİ
(Parekendeci-Market-Manav-Pazarcı ve Diğerleri)
 
1-Dilekçe
2-Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
3-İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4-Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
5-Vekaletname (Gerçek kişilerde vekalet verilmişse) veya imza sirküleri (tüzel kişi temsilcileri için)
6-Başvuru formunda (TÜCCAR) belirtilmesi halinde üyesi olunan derneğe kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
1 İş Günü
 
 
 
4
 
ŞİRKETLERLE İLGİLİ ŞİKÂYETLERİN İNCELENEREK SONUÇLANDIRILMASI
 
1-Dilekçe
30 İş Günü
 
 
 
5
 
 
ŞİRKETLERLE İLGİLİ BİLGİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI
 
1-Dilekçe
1 İş Günü
 
 
 
6
 
COKEY (ŞİRKET NUMARASI ALINMASI VE GÜNCELLENMESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER)
 
 
1-Dilekçe
2-Şirketi temsil ilzama yetkili kişinin imza sirküleri
3-Şirketin kuruluş, en son unvanı ve adresini gösterir ticaret sicil gazetesi
4-Vergi Levhası
5-Yetki Belgesi (İş takipçileri için)
6-Kuruluşu tescil eden ticaret sicil memurluğundan alınan yeni tarihli sicil tasdiknamesi
7-Sanayi sicil belgesi/Kapıdan Satış Yetki Belgesi sureti(Bu belgelere sahip firmalar için)
 
 
1 İş Günü
 
 
7
 
ŞİRKET GENEL KURULLARINA KOMİSER
GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ
 
1-Dilekçe
2-Yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneği veya karar defterinin ilgili sayfasının şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi ve tasdik eden yetkilinin imza sirküleri
3-Dilekçeyi imzalayanların imza sirküleri.
4-En son yönetim kuruluna seçilen yöneticilerin seçildiklerinin yayınlandığı ticaret sicili gazetesi
5-Gündem
6-Genel kurulun mahkemece izin verilmiş pay sahipleri tarafından toplantıya çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.
7-Genel kurulun mahkemece atanmış kayyım tarafından çağrılması halinde  buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.
8-İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantıya çağrılması mahkeme kararına dayanıyor ise buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.
9-Bakanlık Komiser harcının yatırıldığına dair banka dekontu
(Mesai içi:115,50 TL Mesai dışı:154,00 TL ) T.C.Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi Hesap
No:30875898-5001
ÖNEMLİ NOT: Görevlendirme için yapılan başvurularda 10 günlük yasal süreye uyulması.
1 İş Günü
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ
 
 
 
 
 
 
 
1-Dilekçe
2-Şikayete ilişkin sözleşme, garanti belgesi, servis fişleri fatura vb. delil teşkil edecek belgeler,
 
 
 
 
 
 
3 AY
 
 
9
 
 
GARANTİ BELGESİ MUAFİYET BELGESİ
1-Dilekçe
2-Proforma fatura ( Türkçe Tercümeli),
3-Motorlu Kara taşıtları için Sanayi Genel Müdürlüğünden Vizesi yapılmış Proforma fatura veya Trafiğe Çıkmayacağına dair yazı,
4-Satıcı ile Kullanıcı arasında yapılan ve satış Sonrası Hizmetlerini Belirleyen Sözleşme (Taahhütname)
5-Ticaret Sicil Gazetesi
6-Ticaret Odası veya Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Kaydı
7-Sanayi Sicil Belgesi(Bu belgeye sahip firmalar için)
1 İş Günü
 
 
10
 
KAPIDAN SATIŞ YETKİ BELGESİ
 
1.Dilekçe
2.Bakanlıkça bastırılmış 3 adet Kapıdan Satış Yetki Belgesi örneği. (Ticaret İl  Müdürlüklerinden temin edilebilir.)
3.Yetkililerin Noter Tasdikli İmza sirkülerinin bir örneği   
4.Ticaret Sicil tasdiknamesinin bir örneği
5.Satış sözleşmesi örneği,
6.Ticari faaliyet alanını ve kuruluşunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
7.Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Mali Müşavir tarafından Onaylı En Son Tarihli Bilanço
1 İş Günü
 
 
11
 
ESNAF VE SANATKÂR ODALARI VE ÜST KURULUŞU İÇİN BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ.  
1-Dilekçe
2-Yönetim kurulu karar fotokopisi
3-Gündem
4-İlana ilişkin belge (Günlük gazete,/belediye ilan tutanağı)
ÖNEMLİ NOT: Görevlendirme için yapılan başvurularda 15 günlük yasal süreye uyulması.
1 İş Günü
 
12
ESNAF VE SANATKÂR ODALARIYLA İLGİLİ BİLGİ VE BELGE VERİLMESİ  
1-Dilekçe
   (Oda üyesi olmak, değil ise temsile yetkili olduğunu belirtir resmi bir belge sunmak)
1 İş Günü
 
 
13
 
 
KOOPERATİF KURULUŞLARI
1-Başvuru Dilekçesi
2-4 Adet Anasözleşme (2 Adedi Noter Tasdikli)
3-Anasözleşmenin 10.maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi ile ilgili belgeler
 
 
1 İş Günü
 
 
 
 
 
 
 
           
 
14
 
 
KOOPERATİF GENEL KURULLARINA BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ
 
1-Dilekçe
2-Gündem
3-Yönetim Kurulu Kararı (Gündemli)
4-Yetki Belgesi
5- Tebligat Listesi
6-Bakanlık Temsilci Görevlendirme Harcı İçin Defterdarlık Vezne Alındısı
                                                      (Mesai içi:38,50 TL  Mesai Dışı:77,00 TL)
ÖNEMLİ NOT: Görevlendirme için yapılan başvurularda 15 günlük yasal süreye uyulması,
Tüm üyelerin katılımı söz konusu ise bu süreye uyulmadan 47.maddeye göre başvuru yapılması.    
            
1 İş Günü
 
15
KOOPERATİF GENEL KURULLARIYLA İLGİLİ BİLGİ VE BELGELERİN VERİLMESİ 1-Dilekçe,
   (Kooperatif üyesi olmak, değil ise temsile yetkili olduğunu belirtir resmi bir belge sunmak)
1 İş Günü
 
16
 
KOOPERATİFLERDE YAPILAN ÖN İNCELEME İŞLEMLERİ
 
1-Dilekçe
30 İş Günü

         
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri   : Ticaret İl Müdürlüğü                                                                            İkinci Müracaat Yeri     : Zonguldak Valiliği
İsim                           : Figen KÖROĞLU                                                                                  İsim                                   : Ahmet MAİLOĞLU
Unvan                       : İl Müdür V.                                                                                             Unvan                                : Vali Yardımcısı
Adres                        : Valilik Binası K:5                                                                                  Adres                                 : Valilik Binası K:2
Telefon                     : (0 372) 222 11 02                                                                                 Telefon                             : (0372) 253 46 30
Faks                         : (0 372) 222 11 03                                                                                  Faks                                 : (0372) 253 53 39
E-Posta                   : f.koroglu@gtb.gov.tr                                                                            E-Posta                           : ahmet.mailoğlu@icisleri.gov.tr