Hizmet Standartları Tablosu

Hizmet Standartları Tablosuna Buradan Ulaşabilirsiniz. T.C.

ZONGULDAK VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 
SIRA
NO
 
 
VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
1
 
TOPTANCI HALLERİYLE
İLGİLİ İŞLEMLER
 
1-Dilekçe
 
1 İş Günü
 
 
 
2
HAL HAKEM HEYETİNE UYUŞMAZLIK KONUSUNU
 İÇEREN ŞİKÂYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE
 İLGİLİ İŞLEMLER
 
 
1-Dilekçe
 
 
 
4 Ay
 
 
3
 
HAL BİLDİRİMCİ KAYIT İŞLEMLERİ
(Perakendeci-Market-Manav-Pazarcı ve Diğerleri)
1-Dilekçe
2-Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvuru Formu
3-İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
4-Vergi kaydını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
5-Vekâletname (Gerçek kişilerde vekâlet verilmişse) veya imza sirküleri(tüzel kişi temsilcileri için)
6- Başvuru formunda (TÜCCAR) belirtilmesi halinde üyesi olunan derneğe kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği
 
 
1 İş Günü
 
 
4
ŞİRKETLERLE İLGİLİ
ŞİKÂYETLERİN İNCELENEREK SONUÇLANDIRILMASI
 
1-Dilekçe
 
 
30 İş Günü
 
 
5
 
ŞİRKETLERLE İLGİLİ BİLGİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI
 
 
 
1-Dilekçe
 
 
1 İş Günü
 
 
 
6
 
 
COKEY (ŞİRKET NUMARASI ALINMASI VE GÜNCELLENMESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER)
1-Dilekçe
2-Şirketi temsil ilzama yetkili kişinin imza sirküleri
3-Şirketin kuruluş, en son unvanı ve adresini gösterir ticaret sicil gazetesi
4-Vergi Levhası
5-Yetki Belgesi (İş takipçileri için)
6-Kuruluşu tescil eden ticaret sicil memurluğundan alınan yeni tarihli sicil tasdiknamesi
7-Sanayi sicil belgesi/Kapıdan Satış Yetki Belgesi sureti (Bu belgelere sahip firmalar için)
 
 
 
 
1 İş Günü
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
ŞİRKET GENEL KURULLARINA KOMİSER GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ
1-Dilekçe
2-Yönetim Kurulu kararının noter onaylı bir örneği veya karar defterinin ilgili sayfasının şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi ve tasdik eden yetkilinin imza sirküleri
3-Dilekçeyi imzalayanların imza sirküleri
4-En son yönetim kuruluna seçilen yöneticilerin seçildiklerinin yayınlandığı ticaret sicili gazetesi
5-Gündem
6-Genel kurulun mahkemece izin verilmiş pay sahipleri tarafından toplantıya çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği
7-Genel kurulun mahkemece atanmış kayyım tarafından çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği
8-İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantıya çağrılması mahkeme kararına dayanıyor ise buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği
9-Bakanlık Komiser harcının yatırıldığına dair banka dekontu
(Mesai içi: 154,80 TL Mesai dışı:206,40 TL) T.C. Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi Hesap No: 30875898-5001
ÖNEMLİ NOT: Görevlendirme için yapılan başvurularda 10 günlük yasal süreye uyulması
 
 
 
 
 
 
 
1 İş Günü
 
8
 
TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ
1-Dilekçe
2-Şikâyete ilişkin sözleşme, garanti belgesi, servis fişleri fatura vb. delil teşkil edecek belgeler
 
3 Ay
 
 
 
9
 
ESNAF VE SANATKÂR ODALARI VE ÜST KURULUŞU İÇİN BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ
 
1-Dilekçe
2-Yönetim Kurulu karar fotokopisi
3-Gündem
4-İlana ilişkin belge (Günlük gazete, belediye ilan tutanağı)
ÖNEMLİ NOT: Görevlendirme için yapılan başvurularda 15 günlük yasal süreye uyulması
 
 
 
1 İş Günü
 
10
ESNAF VE SANATKÂR ODALARIYLA İLGİLİ BİLGİ VE BELGE VERİLMESİ  
1-Dilekçe
(Oda üyesi olmak, değil ise yetkili olduğunu belirtir resmi bir belge sunmak)
 
1 İş Günü
 
11
 
KOOPERATİF KURULUŞLARI
1-Başvuru dilekçesi
2-4 adet Ana sözleşme (2 adedi Noter Tasdikli)
3-Anasözleşmenin 10. Maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi ile ilgili belgeler
 
1 İş Günü
 
 
 
12
 
 
KOOPERATİFGENEL KURULLARINA BAKANLIK TEMSİLCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ
1-Dilekçe
2-Gündem
3-Yönetim Kurulu Kararı (Gündemli)
4-Yetki Belgesi
5-Tebligat Listesi
6-Bakanlık Temsilcisi Görevlendirme Harcı İçin Defterdarlık Vezne Alındısı
                                                         (Mesai içi: 51,50 TL Mesai dışı: 103,00 TL)
ÖNEMLİ NOT: Görevlendirme için yapılan başvurularda 15 günlük yasal süreye uyulması, Tüm üyelerin katılımı söz konusu ise bu süreye uyulmadan 47. Maddeye göre yapılması
 
 
 
 
 
1 İş Günü
 
13
KOOPERATİF GENEL KURULLARIYLA İLGİLİ BİLGİ VE BELGELERİN VERİLMESİ 1-Dilekçe
(Kooperatif üyesi olmak, değil ise temsile yetkili olduğunu belirtir resmi bir belge sunmak)
 
1 İş Günü
 
 
14
 
KOOPERATİFLERDE YAPILAN ÖN İNCELEME İŞLEMLERİ
 
 
 
1-Dilekçe
 
 
30 İş Günü
 
15
 
KOOPERATİF ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ
 
1-Dilekçe
2-Yönetim Kurulu Kararı
3-Anasözlşeme Tadil Metni
4-Bilgi Formu
 
 
1 İş Günü
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
İŞYERİ DIŞINDA SATIŞ YETKİ BELGESİ
1-İşyeri dışında yapılan satış sözleşmesi  
2-Bakanlığın internet sayfasında ilan edilen örneğe uygun iki adet iş yeri dışında  satış yetki belgesi  
3-Tüketicilerin  cayma hakkını iletebileceği adres ve telefon bilgileri  
4-Cayma bildirim dilekçesi
5-İş yeri dışında satışa konu olacak mal veya hizmetin listesi  
6-İş yeri dışında satış yapılması ön görülen il veya iller
7-Tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri  
8-Satıcı veya sağlayıcı temsil etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
9-Satıcı veya sağlayıcının kayıtlı olduğu odadan alacağı faaliyet belgesi
10-Satıcı veya sağlayıcının kayıtlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası ayrıca vergi levhası
11-Örnek fatura işyeri kiralık ise kira kontratı  
12- Satış yapılan araç ile ilgili ruhsat fotokopisi 
 
 
 
 
 
 
 
1 İş Günü

 
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
           İlk Müracaat Yeri: Ticaret İl Müdürlüğü
           İsim                      : İsmail MADEN                                                İkinci Müracaat Yeri : Zonguldak Valiliği                               
           Unvan                   : İl Müdür V.                                                      İsim                            : Ömer Bedrettin SAĞSÖZ
           Adres                    : Valilik Binası K-4                                            Unvan                        : Vali Yardımcısı
           Telefon                 : (0 372) 222 11 02                                           Adres                         : Valilik Binası K-2
           Faks                      : (0 372) 222 11 03                                          Telefon                      : (0 372) 253 46 54
           E-Posta                 : i.maden@gtb.gov.tr                                       Fax                            : (0 372) 253 53 39
                                                                                                                 E-Posta                     : o.bedrettin.sagsoz@icisleri.gov.tr